Tietosuojaseloste

Raahen seurakunta

Kirkkoherranvirasto

 

Rekisterinpitäjä

Raahen seurakunta, Sovionkatu 1, 92100 Raahe, puh. (08) 2132 610

s-posti: raahen.seurakunta@evl.fi

www.raahenseurakunta.fi

 

Yhteyshenkilö

Harri Joensuu, kirkkoherra, harri.joensuu@evl.fi, puh. 040 6710 615

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Mari Hautamäki

Tietosuojavastaava

Kokkolan seurakuntayhtymä

Läntinen Kirkkokatu 17, 67100 Kokkola

tietosuojavastaava.kokkola@evl.fi

 

Rekisterin nimi

Raahen seurakunnan jäsenrekisteri:

Jäsenten tiedot kirkon yhteisessä Kirjuri-jäsenrekisterissä ja seurakunnan aikaisemmin

ylläpitämät manuaaliset kirkonkirjat.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Jäsenrekisteriä pidetään kirkkolain (1054/1993)16 luvun ja uskontokuntien jäsenrekisteristä annetun lain (614/1998) nojalla.

Jäsenrekisteriä pidetään kirkon ja seurakunnan toiminnan ja hallinnon hoitamiseksi sekä kirkon jäsenten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Seurakunta vastaa omien jäsentensä tietojen ylläpidosta.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

nimet, syntymäaika/henkilötunnus, äidinkieli
osoite, kotikunta, syntymäkotikunta, kuolin- ja hautaustiedot
perhesuhdetiedot: avioliitto, lapset, vanhemmat
jäsenyys- ja muuttotiedot
kirkollisia toimituksia koskevat tiedot
kansalaisuus
edunvalvontatiedot
tietojen luovuttamista koskevat rajoitukset

Tietolähteet

Jäsenten kirkon yhteisessä Kirjuri-jäsenrekisterissä olevia henkilötietoja päivitetään väestötietojärjestelmästä. Kirkollisia toimituksia koskevia tietoja kertyy seurakunnan omassa toiminnassa.

Tietojen luovutukset

Jäsenrekisterin tiedot on tarkoitettu käytettäväksi kirkon ja seurakunnan omassa toiminnassa ja hallinnossa.

Jäsentä koskevia yksittäisiä tietoja voidaan luovuttaa muulle taholle virkatodistuksena tai vastaavana selvityksenä siten kuin siitä säädetään väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009). Tiedon luovuttamisesta päättää seurakunta.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään arkistomuodostussuunnitelman mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus:

Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi